Stem-loop sequence osa-MIR5079b

AccessionMI0026007 (change log)
DescriptionOryza sativa miR5079b stem-loop
Gene family MIPF0001742; MIR5079
Literature search

1 open access papers mention osa-MIR5079b
(3 sentences)

Stem-loop
  --u   auaa  g    u   gg   auc u    agguuuacauaguuaugguucauuuacauuacccaucuaaaugauuacauaacauaaaaccuuaaugaaauggaaaaaacuuccauuuuuguguuugauuugagaaccccuugaacgccuucucaaaggguucucaaaaauucgagauagaucuaa 
5'  uucuu  uuu gaucugu auuuu uauca  ua uaggaau                                                                              u
   |||||  ||| ||||||| ||||| |||||  || |||||||                                                                              u
3'  gagaa  aaa uuagaca uagaa auggu  au auccuua                                                                              a
  cuu   --ag  a    -   aa   --c u    gccauaaauaggucuaaaacaagagagcgauaggcaacugucccaucuccgagacaauagguuaauaauaggauuuauccuaaaaaaaagaagaugaucaggcgagauauaagguaucaccuuuaugauuuuuuaagucuuuuuucauuuucucag 
Get sequence
Confidence Annotation confidence: not enough data
Feedback: Do you believe this miRNA is real?
Comments

This is a predicted homolog of a miRNA identified by Illumina deep sequencing in barley (Hordeum vulgare) [1].

Genome context
Coordinates (MSU7) Overlapping transcripts
Chr10: 10915695-10916100 [-]
intergenic
Database links

Mature sequence osa-miR5079b

Accession MIMAT0031376
Sequence

11 - 

uuuggaucuguuauuuugguau

 - 32

Get sequence
Evidence not experimental

References

1
PMID:21352554 "Discovery of barley miRNAs through deep sequencing of short reads" Schreiber AW, Shi BJ, Huang CY, Langridge P, Baumann U BMC Genomics. 12:129(2011).