Stem-loop sequence gma-MIR9753

AccessionMI0031046 (change log)
DescriptionGlycine max miR9753 stem-loop
Stem-loop
           guc a     a  aa  -    g        c a  a   a        c     auuuauu 
5' acauuuuguuuuccuucuu  g cuucuuaaag cuaa ccc caaaacc aagcuccaaaauuagc c ucu uugua cccuaagucccaaau gugauaugu    a
  |||||||||||||||||||  | |||||||||| |||| ||| ||||||| |||||||||||||||| | ||| ||||| ||||||||||||||| |||||||||    a
3' uguaaaacaaaaggaggaa  c gaagaauuuc gauu ggg guuuugg uucgggguuuugguug g aga aacau gggauucaggguuua cacuauaua    u
           aac c     g  -c  u    g        a a  c   c        a     aucuuca 
Get sequence
Confidence Annotation confidence: not enough data
Feedback: Do you believe this miRNA is real?
Genome context
Coordinates (Glycine_max_v2.0; GCA_000004515.3) Overlapping transcripts
chr14: 38183556-38183784 [-]
intergenic
Database links

Mature sequence gma-miR9753

Accession MIMAT0036384
Sequence

131 - 

acaauuugggacuuagggcuacaa

 - 154

Get sequence
Evidence experimental; Illumina [1]

References

1