Search results

Nasonia giraulti miRNAs

Name Accession RPM Chromosome Start End Strand Confidence
ngi-mir-iab-8 MI0016624 - None None -
ngi-mir-375 MI0016625 - None None -
ngi-mir-1 MI0016626 - None None -
ngi-mir-275 MI0016627 - None None -
ngi-mir-31a MI0016628 - None None -
ngi-mir-281 MI0016629 - None None -
ngi-mir-14 MI0016630 - None None -
ngi-mir-34 MI0016631 - None None -
ngi-mir-219 MI0016632 - None None -
ngi-mir-283 MI0016633 - None None -
ngi-mir-2 MI0016634 - None None -
ngi-mir-927 MI0016635 - None None -
ngi-mir-263b MI0016636 - None None -
ngi-mir-13a MI0016637 - None None -
ngi-mir-137 MI0016638 - None None -
ngi-mir-184 MI0016639 - None None -
ngi-mir-210 MI0016640 - None None -
ngi-mir-277 MI0016641 - None None -
ngi-mir-29b MI0016642 - None None -
ngi-mir-100 MI0016643 - None None -
ngi-mir-305 MI0016644 - None None -
ngi-mir-932 MI0016645 - None None -
ngi-mir-9a MI0016646 - None None -
ngi-mir-276 MI0016647 - None None -
ngi-mir-92a MI0016648 - None None -
ngi-mir-317 MI0016649 - None None -
ngi-mir-993 MI0016650 - None None -
ngi-mir-252 MI0016651 - None None -
ngi-mir-iab-4 MI0016652 - None None -
ngi-mir-133 MI0016653 - None None -
ngi-let-7 MI0016654 - None None -
ngi-mir-929 MI0016655 - None None -