Stem-loop sequence hpa-MIR156a

AccessionMI0022234 (change log)
DescriptionHelianthus paradoxus miR156a stem-loop
Gene family MIPF0000008; MIR156
Stem-loop
  ----------  u  u  -- --g   ---   -agaa  -   -a gu agauggcaccaccggcugcaccacccgagccgguggcggauacccgucacagaacagcuugucauaauugcugcuauuauuauuauuagccucaaaacuaagaaguugcugaugacagacuuuugguggugauguuucgugguugaguuuaaggugugaacccgaacaguuguuaugaaacaggcugaauugcugcuuuccgu 
5'      auga guu gcga cg  ugaug  augac   gaga gagagc ca c                                                                                                      g
       |||| ||| |||| ||  |||||  |||||   |||| |||||| || |                                                                                                      u
3'      ugcu cga cgcu gc  acuac  uauug   cucu cuuucg gu g                                                                                                      a
  gcggcccccu  u  -  uu aga   cug   gcauc  u   ga ug gcuauggagugcacgacgucccgaaaagaggugagugguuccauggugcuacaauguuaagcguucaggugugcacaugguuugugguugagagugcuugggugauaccugcccuuaccaguucacacuucuucuuggguguaugagcugggcccgggauuuugucuuggguauaggucuuaguagaagcccgugguuuuuuc 
Get sequence
Confidence
Feedback: Do you believe this miRNA is real?
Database links

Mature sequence hpa-miR156a

Accession MIMAT0025494
Sequence

23 - 

ugacagaagagagagagcac

 - 42

Get sequence
Evidence not experimental

References

1
PMID:21670966 "Identification of MicroRNAs and their targets in Helianthus" Barozai MY, Baloch IA, Din M Mol Biol Rep. 39:2523-2532(2012).